L’année dernière, les Dudelangeois ont de nouveau eu l’occasion d’être associés à la prise de décisions concernant la gestion quotidienne et le futur de leur ville. Deux outils ont une fois de plus fait leurs preuves : le Biergerrot et le Panel de citoyens.

Un constat ? Désormais, la participation citoyenne s’est bel et bien installée dans le paysage démocratique luxembourgeois. C’est d’ailleurs pour cela que celle-ci va se poursuivre en 2022. Un nouveau format de démocratie citoyenne doit même voir le jour cette année, et sera dévoilé d’ici peu. Pour rester informés, rendez-vous dans la rubrique « Participation citoyenne » de notre blog.

2021, une année de nouveau placée sous le signe de la Participation citoyenne à Dudelange

2021 beweist wat fir e Succès d’Biergerbedeelegung zu Diddeleng ass !

D’lescht Joer haten d’Diddelenger nees d’Méiglechkeet, sech un den Entscheedungen iwwert déi deeglech Gestioun an d’Zukunft vun hirer Stad ze bedeelegen. An zwee Outile waren dobäi och dës Kéier nees ganz wichteg : de Biergerrot an de Biergerpanel.

Wat stellt ee fest ? D’Biergerbedeelegung ass mëttlerweil fest an der demokratescher Landschaft vu Lëtzebuerg etabléiert. Dofir gëtt se och 2022 weidergefouert. Et wäert dëst Joer souguer en neit Format vu Biergerdemokratie ginn, dat an net allze laanger Zäit virgestallt gëtt. Fir ëmmer op dem neiste Stand ze bleiwen, kuckt an eise Blog eran ënnert der Rubrik « Biergerbedeelegung ».

2021, E JOER, DAT NEES AM ZEECHE VUN DER BIERGERBEDEELEGUNG ZU DIDDELENG STEET